Menu
Your Cart

Tedarikçi Aydınlatma Metni

KRON BİSİKLET TİCARET VE SANAYİA.Ş.

-GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ BAYİ  İLE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/BAYİ YETKİLİSİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ-

 

1.      Aydınlatma Metninin Amacı veKapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, gerçek kişi tedarikçi/bayilerin (“Tedarikçi/bayi”) ve tüzel kişi tedarikçi yetkilisi kişilerin (“Tedarikçi/bayi Yetkilisi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek,Tedarikçi/bayinin ve Tedarikçi/bayi Yetkilisininkişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.      Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Tedarikçi/bayiye ve Tedarikçi/bayiyetkilisine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin4. maddesindebelirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

3.      İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması ve ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, Tedarikçiden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Fiziksel Mekan Güvenliği” “Görsel Ve İşitsel Kayıtlar”  “Finansal Veri” LERİ talep etmektedir.

 

4.      Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Tedarikçinin “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Fiziksel Mekan Güvenliği “ “Görsel Ve İşitsel Kayıtlar”  “Finansal Veri”:

•      Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

•      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

•      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

•      Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

•      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

•      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

•      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

•      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

•      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

•      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

•      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Talep / Şikayetlerin Takibi,

•      Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

•      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

 

5.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

·         Kişisel Verileriniz: Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir, Muhasebe gruplarına aktarılabilecektir.

·         Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan ve sosyal medya hesaplarımıza tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimin mümkün olması ile sınırlı olarak yalnızca ad, soyad, iletişim verileriniz WhatsApp LLC, Facebook Inc sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tedarikçi/bayiye ve Tedarikçi/Bayi Yetkilisine ait kişisel veriler, teklif alınması sürecinde, elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; tedarikçiyle sözleşme yapılması esnasında yazılı olarak sözleşme aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Tedarikçi/bayiye ve Tedarikçi/bayi Yetkilisineait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi,Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

 

7.      KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

·         Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; Kocaeli Kobi O.S.B. Köseler Mah. 29. Sk. No:14 41455 Dilovası/Kocaeli -Türkiye T: 444 68 10adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

Kron Bisiklet Ticaret Ve Sanayi A.Ş.